กลับหน้าแรก
มนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อบ้านได้มากแค่ไหน
 เงินเดือนเท่านี้ ผ่อนสูงสุดต่อเดือนได้เท่าไร
 
“จำนวนเงินผ่อนชำระหนี้สูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถแบกรับภาระได้คือไม่เกิน 40% ของรายได้”
 
ธนาคารพาณชิย์มีหลักการในการประเมินความสามารถในการแบกรับภาระหนี้ของลูกหนี้โดยยึดหลักที่ 40% ของรายได้ต่อเดือนของลูกหนี้  ในการคำนวณงวดผ่อนชำระสูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถชำระได้
 
ตัวอย่าง ผู้กู้มีเงินเดือน 30,000 บาท จะสามารถผ่อนบ้านสูงสุดได้เท่าไร
 
30,000 x 40% = 12,000 บาท
 
หากผู้กู้มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนจะสามารถผ่อนบ้านสูงสุด 40% ของรายได้คือเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท
ในกรณีที่ผู้กู้บ้านมีภาระหนี้สินที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระอยู่แล้ว เช่น ผ่อนรถอยู่ เดือนละ 6,000 บาท ซึ่งหนี้สินที่อยู่ระหว่างการผ่อนอยู่นี้จะนับรวมในจำนวนเงิน 12,000 บาท  ทำให้ผู้กู้เหลือความสามารถในการผ่อนบ้านต่อเดือนลดลง(12,000 – 6,000) เหลือ 6,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
 
ตัวอย่างการประมาณเงินกู้ซื้อคอนโดฯ แบบมีหนี้สินระหว่างการผ่อน
 
 
 
 
ตัวอย่างการคำนวณประมาณเงินกู้ซื้อคอนโดฯ แบบไม่มีหนี้สินระหว่างการผ่อน 
 
 

เงินเดือนเท่านี้ จะได้วงเงินกู้สูงสุดได้เท่าไร

 
เมื่อทราบจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดสูงสุดที่เรามีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละเดือนแล้วก็จะสามารถนำจำนวนเงินนี้ไปคำนวณต่อเป็นวงเงินกู้สูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถกู้ได้
 
“จำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด : วงเงินกู้  = 7,000 บาท : 1,000,000 บาท”
 
หลักการเบื้องต้นในการประเมินวงเงินกู้จะคิดจากจำนวนเงินที่ผู้กู้มีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละงวดในอัตราส่วน จำนวนเงินผ่อนต่องวด 7,000 บาท ต่อยอดหนี้ 1 ล้านบาท 
 
ตัวอย่าง ผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระสูงสุด 12,000 บาทต่อเดือน จะสามารถขอกู้ในวงเงินสูงสุดเท่าไร
 
วงเงินกู้สูงสุด = (1,000,000 x 12,000) ÷ 7,000 = 1,885,700 บาท 
 
ผู้กู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระต่องวดสูงสุด 13,200 บาท จะสามารถขอวงเงินกู้ได้สูงสุด 1,885,700 บาท
วิธีการที่เรานำมาเสนอข้างต้นนี้จะช่วยให้ผู้กู้สามารถประเมินความสามารถในการกู้ของตนเองคร่าวๆ ได้  แต่วงเงินกู้และยอดผ่อนชำระรายงวดที่ธนาคารคำนวณให้อาจจะคลาดเคลื่อนจากการประเมินไปบ้าง จากปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ หลักทรัพย์คำประกันซึ่ง ณ ที่นี้ก็คือบ้านที่ผู้กู้ต้องการกู้มาซื้อ  โดยแต่ละธนาคารจะกำหนดสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าบ้านเอาไว้ในระดับที่ต่างกัน  ซึ่งผู้กู้สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคาร
 
ก่อนจากกันในครั้งนี้ DDproperty ได้ลองคำนวณจำนวนเงินชำระต่องวดสูงสุด และวงเงินกู้สูงสุดในแต่ละช่วงเงินเดือนดังนี้  
 
 Home mortgage calculation
 
 
ที่มา: https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/เตรียมตัวก่อนซื้อ/มนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อบ้านได้มากแค่ไหน-4237